Tính toán chi phí sở hữu
Hà nội
Trên đây là một số chi phí cố định quý khách hàng buộc phải trả khi mua và đăng ký xe. Các chi phí khác có thể phát sinh (và không bắt buộc) trong quá trình đăng ký xe.

Chú ý: Chỉ áp dụng công thức này với hình thức mua xe mới